تبلیغات
مرکز زبان s and t - جلسه دوم اموزش زبان روسی

جلسه دوم اموزش زبان روسی

سه شنبه دهم مهرماه سال 1397 ساعت 15 و 27 دقیقه و 36 ثانیه

نویسنده : یک ماکانی
ارسال شده در: روسی ،
ОК
باشه
همون اوکی انگلیسی مونه

Спасибо
مرسی
spasibo
пожалуйста
خواهش میکنم
bejhalsta
Прости
ببخشید
peresti
Извините
غدر میخواهم
izviniyete
я люблю тебя
دوست دارم
ye lub lu tyble
я ненавижу тебя
من ازت متنفرم
ye nuvijhuvi ta

الفبای روسی

حرف

نام و تلفظ در الفبا

Аа

а
[a]

Бб

бэ
[bɛ]

Вв

вэ
[vɛ]

Гг

гэ
[ɡɛ]

Дд

дэ
[dɛ]

Ее

е
[je]

Ёё

ё
[jo]

Жж

жэ
[ʐɛ]

Зз

зэ
[zɛ]

Ии

и
[i]

Йй

и краткое
[i ˈkratkəɪ]

Кк

ка
[ka]

Лл

эл  یا эль
[ɛl] یا  [ɛlʲ]

Мм

эм
[ɛm]

Нн

эн
[ɛn]

Оо

о
[о]

Пп

пэ
[pɛ]

Рр

эр
[ɛr]

Сс

эс
[ɛs]

Тт

тэ
[tɛ]

Уу

у
[u]

Фф

эф
[ɛf]

Хх

ха
[xa]

Цц

це
[tsɛ]

Чч

че
[tɕe]

Шш

ша
[ʂa]

Щщ

ща
[ɕɕæ]

Ъъ

твёрдый знак
[ˈtvʲɵrdɨj znak]

Ыы

ы
[ɨ]

Ьь

мягкий знак
[ˈmʲæxʲkʲɪj znak

Ээ

э
[ɛ]

Юю

ю
[ju]

Яя

я

[ja]

 

کیبورد روسی

  
دیدگاهها : نظرات
آخرین ویرایش: - -